3r trimestre

Fixem els objectius, organització i funcionament fins a la tornada a les aules.