De l'escola al món
 
Escola TANIT

Estratègia Digital de Centre

Què és

Diagnosi

Un cop compartits els resultats de les eines SELFIE i SELFIE FOR TEACHERS i els qüestionaris adreçats a les famílies, l’anàlisi resultant va ser el següent:

Punts forts: 

 1. Motivació de l’alumnat del centre per millorar l’àmbit digital. 
 2. Força dotació en dispositius. 
 3. Línia estratègica digital força clara al centre.  
 4. Les enquestes a les famílies aporten aspectes rellevants per a elles -possibles formacions-. 
 5. Elevada Competència Digital Docent -instrumental i metodològica-. 
 6. Disposen d’un banc de recursos molt endreçat i accessible.

Punts febles: 

 1. Desplegament de l’avaluació de la Competència Digital de l’Alumnat. 
 2. Calendarització de sessions per intercanviar i conèixer experiències i/o eines digitals per tal de millorar la CDD, la CDA i la creació d’un banc de recursos. 
 3. Programació de l’àmbit digital -programacions d’aula-.

Objectius

A partir d’aquesta diagnosi s’han plantejat els objectius, les activitats i els indicadors que es recullen a l’Estratègia Digital de Centre.

Avaluació

Curs 2021-2022…

Aquest ha estat un curs d’impàs. Teniem en marxa l’EDC i la incorporació a final de curs de la figura del mentor digital ha suposat un reinici per donar resposta als criteris que venien donats.

Com ha quedat reflectit a la memòria del centre i en referència als objectius plantejats:

 • S’està elaborant un document vertical on quedi reflectit com, quan i on s’introduiran les TAC de manera transversal en les pràctiques metodològiques. Tot i que no hi ha el document, els cicles són coneixedors de les línies de treball i dels elements a fer servir.
 • S’està elaborant un document vertical i progressiu on quedin reflectits quins seran els criteris d’avaluació de la competència digital en consonància amb l’EDC.
 • S’ha iniciat la robòtica per tal d’experimentar amb robots educatius i promoure una exploració lliure  per a la descoberta de les seves potencialitats (incentivar
  l’orientació espacial, iniciar-se en la programació, les seqüències ordenades…).
  • A Infantil i Cicle Inicial es treballa amb els BlueBoots per tal d’iniciar els alumnes en el pensament computacional.
  • A Cicle Superior està en fase experimental la implementació del Lego WeDO en les Capses d’Aprenentatge.
 • Amb l’acompanyament del Mentor Digital hem començat a elaborar l’Estratègia digital de centre a partir de l’antic Pla TAC. Hem fet la diagnosi del centre amb l’ajut de les eines selfie i selfie for teachers a més d’altres evidències.