De l'escola al món
 
Escola TANIT

NOFC

Les NOFC és el document de Centre que recull les normes que apleguen el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el Projecte Educatiu de Centre (PEC).