De l'escola al món
 
Escola TANIT

Espais de lletres i números del Cicle Inicial

Fomenten l’autonomia, la iniciativa i l’autoregulació dels aprenentatges. L’autoreflexió sobre el treball realitzat i la consciència sobre el seu aprenentatge. L’alumne comparteix els criteris d’avaluació amb l’adult i els companys i així com el que pensa i el que aprèn.

Posa en pràctica valors i normes de convivència i fomenta la cooperació entre alumnes. Els espais d’aprenentatges són de lliure circulació, l’alumne tria la proposta de treball que vol realitzar. La proposta la pot realitzar de manera individual o per parelles.