De l'escola al món
 
Escola TANIT

Treball per projectes

En els projectes de medi, basats en l’experimentació i el treball cooperatiu volem potenciar processos de modelització de coneixements clau, transferibles, tot desenvolupant de manera harmònica les diferents competències.

L’objectiu fonamental del plantejament d’aquestes situacions d’aprenentatge és  el desenvolupament i aplicació del pensament científic i tècnic per interpretar la informació que es rep, per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia.

Aquest plantejament estimula la motivació, l’interès i la creativitat durant tot el procés de realització del projecte, i alhora potencia el desenvolupament de tot tipus de competències.

PENSAR FER
COMUNICAR →  SENTIR →   EMOCIONAR-SE