De l'escola al món
 
Escola TANIT

Trets d’identitat

La nostra idea d’escola és  construir un projecte pedagògic que doni resposta a les necessitats actuals de l’educació.

L’Escola evoluciona cap a una nova mirada de les dinàmiques d’aprenentatge, més holística i global, considerant que cada persona està en un moment diferent de la seva vida. Des de l’Escola  acompanyem a l’alumnat i a les seves famílies, perquè puguin desenvolupar totes les seves competències i habilitats, i pugui mostrar tots els seus talents per poder assolir un alt grau d’autonomia.

És així com, des del respecte sincer i un acompanyament amorós i compromès, aconseguim que cada nen i cada nena, cada jove i cada persona adulta, prengui consciència de les seves necessitats i possibilitats.

Després de molts anys d’experiència, ens adonem que l’organització actual del sistema educatiu no acaba de donar resposta a les necessitats educatives de molts nois i noies, que malgrat tenir la mateixa edat i estar en un mateix curs, no tenen ni els mateixos interessos ni la mateixa disponibilitat per a l’aprenentatge dins de l’aula.

El nostre objectiu principal és el d’oferir una educació integral que ajudi als nostres infants a esdevenir persones autònomes, crítiques i compromeses, que puguin participar de forma activa en el seu entorn i en la societat en general.

Ajudar l’alumne al seu desenvolupament integral suposa:

 1. Potenciar i afavorir l’aprenentatge significatiu i competencial.
 2. Afavorir la regulació del procés d’aprenentatge de l’infant com a protagonista del propi procés.
 3. Potenciar infants  actius, creatius i reflexius. Els alumnes aprenen fent.
 4. Potenciar l’adquisició de coneixements a través de l’experimentació i la descoberta.
 5. Concebre l’infant de manera global, amb les seves emocions i sentiments.
 6. Utilitzar l’avaluació formativa per construir.
 7. Afavorir l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 8. Fomentar el treball cooperatiu.
 9. Potenciar el coneixement i el respecte de l’entorn més proper.
 10. Fer el seguiment curricular de cada alumne en funció de les seves necessitats.
 11. Treballar d’acord amb uns hàbits i normes que condueixin l’alumne cap a la seva autonomia personal.
 12. Afavorir l’ús d’estratègies que permetin a l’alumne assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu nivell maduratiu.
 13. Fomentar en l’alumne una actitud curiosa, investigadora i crítica.
 14. Potenciar la utilització de diferents llenguatges de comunicació: oral, escrit, matemàtic, corporal, musical, artístic i visual.