De l'escola al món
 
Escola TANIT

Aprenentatge Servei (IES Terra Roja)

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

És una metodologia que encaixa de ple amb els objectius del Pla educatiu d’entorn, i que permet promoure la participació de l’alumnat – com a agent de la comunitat – en la detecció de necessitats i en el compromís per donar-hi resposta. L’aprenentatge-servei reforça el sentiment de pertinença i l’arrelament al territori. Educa en valors ja que es parteixen de situacions reals i quotidianes, cercant maneres de cooperació que posen de relleu el valor social d’allò que s’aprèn.