De l'escola al món
 
Escola TANIT

Tallers

Són uns espais de treball dirigit orientats a potenciar l’aprenentatge de coneixements específics. El docent planteja reptes educatius que responen a les necessitats d’aprenentatge dels infants. Fan referència a continguts matemàtics concrets, a aspectes de la llengua oral i escrita, tant en català, com en castellà i anglès, al llenguatge musical i al llenguatge corporal. Són píndoles d’aprenentatge que l’infant podrà aplicar posteriorment tant en els seus projectes d’investigació com en la descoberta lliure dels espais d’aprenentatge.